Årsaker
shutterstock 72009739
Årsaker til bipolar lidelse


Bipolar lidelse skyldes i hovedsak kjemisk ubalanse i hjernen.

Det er mange faktorer som bidrar til utviklingen av bipolar lidelse. Disse inkluderer genetiske faktorer, biokjemiske, psykodynamiske og miljømessige faktorer.  

Bipolar lidelse rammer menn og kvinner nokså likt.
Men kvinner opplever oftest å bli rammet av bipolar lidelse, der det forekommer 4 eller flere episoder i året.

Tvillingstudier, familie og adopsjonsstudier indikerer alle at bipolar lidelse har en genetisk komponent. Men  ved studier ses det at også at kanskje bare den ene tvillingen utvikler bipolar lidelse, noe som peker på andre årsaker enn bare genetikk til sykdommen.

Den amerikanske legeforening skriver: ”Ifølge noen  vitenskapelige undersøkelser er det 8 til 18 ganger større sannsynlighet for at bipolare pasienters nærmeste familie – foreldre, søsken eller barn, skal utvikle denne sykdommen, enn for at friske  menneskers nærmeste skal gjøre det. Hvis man har et nært familiemedlem med bipolar lidelse, er man dessuten mer utsatt for å få alvorlig depresjon.”

Barn av en forelder med bipolar har også 50 % sjanse for å utvikle en annen alvorlig mental lidelse.

Det er godt dokumentert at negative livshendelser, gjerne i form av dødsfall  i nær familie, skilsmisse eller langvarige  konflikter i hjemmet, fører til økt risiko for å bli deprimert. Opphopning av depresjon i visse slektertyder på et visst genetisk grunnlag for lidelsen. Miljøfaktorene ser likevel ut til å forklare mer enn genene. Det er særlig de som er genetisk sårbare som utvikler sykdommen.

Stress har blitt identifisert som en betydelig faktor når det gjelder utviklingen av også bipolar lidelse.  Dette fordi stress fører til økt utskillelse av hormonet kortisol i binyrene, og dette hormonet kan ha en skadelig virkning på hjernen og føre til depresjon. Man tror at tap av myelin membraner rundt nevroner i hjernen avbryter kommunikasjonen mellom nevronene, og dette fører til noen av tankeforstyrrelser man ser ved bla bipolar lidelse.  Studier av hjernen viser også at det forekommer unormalt med myelin i flere hjerneområder som er assosiert med denne lidelsen.

Når man sammenligner hjernevev av personer med  bipolar lidelse, med friske, ser man at de har nedsatte nivå med oligodendrocyte-myelin-relaterte gener. Det er veldig interessant.

http://emedicine.medscape.com/article/286342-overview

 Trisykliske antidepressiva kan trigge mani.

I en bipolar hjerne ser man at nivåene av oligodendrocyte-myelin-relaterte gener er nedsatt, og produksjonen av myelin som er nødvendig for rask og god overføring av hjernesignaler, er nedsatt. Man tror at  dette fører til nedsatt kommunikasjon mellom nevronene og at dette fører til noen av tankefortyrrelsene vi ser ved bipolar lidelse og relaterte sykdommer. Ved røntgen av hjernen hos en bipolar pasient, vil man se på de områdene som har med sykdommen at det forekommer en unormal myelininsering. En metaanalyse fant nedsatt aktivisering og diminusjon av den grå masse i den corticale-kognitive hjernenettverket

Bipolar lidelse og schizofreni deler mange av de samme genene, selv om de to lidelsene  har genetiske komponenter som er unike hver for seg. Genene  som definerer bipolar lidelse ser ut til å være komplekse. Det er funn på spesielt to (2) gener, ANK3 og CACNA1C hos 4387 personer og 6209 kontroller. Disse genene har med hvordan hjernen responderer på Lithium.